กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา[1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจน
ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์
และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูเป็น
อย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทย
และนานาประเทศ[5] และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทาง
สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน[6] โดยมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์หลายคน
เห็นด้วยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนชุมชนบ้านโคนได้จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงทุกปีดังนี้  (คลิกเลือก พ.ศ.)